STOP Suicide

Czy wiesz, ?e nawet zwyk?a rozmowa przez telefon, na Messengerze, WhatsApp lub osobi?cie mo?e uratowa? ?ycie osobie, która my?li o samobójstwie?

 

Tak, wcale nie musisz by? specjalist?. Rozmawiaj?c i okazuj?c trosk?, mo?esz pomóc uratowa? komu? ?ycie.

 

Szacuje si?, ?e co pi?ty z nas ma my?li samobójcze w pewnym momencie swojego ?ycia, a 3 na 4 samobójstwa w Wielkiej Brytanii s? pope?niane przez m??czyzn. Samobójstwo to sprawa dotycz?ca ka?dego z nas. Wspomó? nas, aby Cambridgeshire i Peterborough by?y obszarami z mniejsz? liczb? samobójstw.

O nas

STOP Suicide to wielokrotnie nagradzana kampania zapobiegaj?ca samobójstwom, która ma na celu wsparcie mieszka?ców Cambridgeshire i Peterborough, aby pomóc zmniejszy? liczb? samobójstw, zwracaj?c uwag? na znaki ostrzegawcze, pytaj?c bezpo?rednio o samobójstwo i pomagaj?c tym, którzy maj? my?li samobójcze. Kampania ma równie? na celu podwa?enie mitów zwi?zanych z samobójstwem oraz stworzenie bardziej wspieraj?cego ?rodowiska dla osób maj?cych my?li samobójcze.

Znaki ostrzegawcze

Nie ka?dy, kto my?li o samobójstwie, powie o tym innej osobie, s? ludzie, którzy w ogóle nie zdradzaj? swoich zamiarów. S? jednak znaki ostrzegawcze, na które wszyscy mo?emy zwraca? wi?ksz? uwag?. Je?li osoba w Twoim otoczeniu:

 

  • Mówi lub pisze o ?mierci lub samobójstwie.
  • Aktywnie poszukuje sposobów na samobójstwo.
  • Mówi o poczuciu beznadziejno?ci lub braku powodów do ?ycia.
  • Mówi o byciu ci??arem dla innych.
  • Mówi o poczuciu bycia uwi?zionym lub w niezno?nym bólu.
  • Zwi?kszy?a spo?ycie alkoholu lub narkotyków.
  • Nagle poczu?a si? du?o lepiej po okresie depresji.
  • Nieoczekiwanie odwiedza lub dzwoni do osób, aby si? po?egna?.
  • Porz?dkuje sprawy spadkowe czy formalne.
  • Oddaje swoje warto?ciowe rzeczy innym.

 

Mo?e to oznacza?, ?e ma my?li samobójcze.

Materia?y

Nie musisz by? specjalist? od zdrowia psychicznego, aby pomóc komu?, kto ma sk?onno?ci samobójcze. Pytanie bezpo?rednio o samobójstwo jest w?a?ciwe, je?li martwisz si? o kogo?.

 

Pobierz nasze materia?y, aby dowiedzie? si?, jak przygotowa? si? do rozmowy o samobójstwie. Twoja pomoc mo?e uratowa? czyje? ?ycie:

 

Czy odczuwasz mysli samobójcze?

 

Martwisz sie o kogos?

Jak mo?esz pomóc?

Chcemy da? Ci narz?dzia, aby? móg? nas wesprze?, inicjowa? rozmowy i zach?ca? do mówienia o samobójstwie. Chcieliby?my, aby? zaanga?owa? si?.

NHS First Response Service (FRS) w Cambridgeshire i Peterborough zapewnia ca?odobow? pomoc, siedem dni w tygodniu, 365 dni w roku, w zakresie opieki zdrowotnej, porad, wsparcia i leczenia psychiatrycznego.

 

Dzwoni?c pod numer 111 i wybieraj?c opcj? 2, zostaniesz przekierowany do cz?onka FRS, który porozmawia z Tob? i omówi Twoje obecne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego.