STOP Suicide

Ar žinojote, kad net paprastas pokalbis telefonu ar per „Messenger“, „WhatsApp“ program?les arba asmeninis pokalbis gali išgelb?ti žmogaus, kuris galvoja apie savižudyb?, gyvyb??

 

Taip, j?s neprivalote b?ti specialistas. Kalb?damiesi ir r?pindamiesi galite pad?ti išgelb?ti kieno nors gyvyb?.

 

Manoma, kad kas penktas iš m?s? tam tikru savo gyvenimo momentu galvoja apie savižudyb?, o tris iš keturi? savižudybi? Jungtin?je Karalyst?je atlieka vyrai. Savižudyb? yra vis? m?s? reikalas. Pad?kite mums, kad Kembridžšyro ir Piterboro srityse b?t? mažiau savižudybi?.

Apie mus

„STOP Suicide“ yra apdovanojim? sulaukusi savižudybi? prevencij? atliekanti kampanija, kurios tikslas – pad?ti Kembridžšyro ir Piterboro gyventojams sumažinti savižudybi? kiek?, atkreipiant d?mes? ? ?sp?jamuosius ženklus, tiesiogiai klausiant apie savižudyb? ir padedant žmon?ms, galvojantiems apie savižudyb?. Kitas kampanijos siekis –užgin?yti mitus, susijusius su savižudyb?mis ir sukurti palankesn? aplink? žmon?ms, turintiems min?i? apie savižudyb?.

?sp?jamieji ženklai

Ne visi, kurie galvoja apie savižudyb?, apie tai pasakys kitam asmeniui, yra žmoni?, kurie iš viso neatskleidžia savo ketinim?. Ta?iau yra ?sp?jam?j? ženkl?, ? kuriuos visi galime atkreipti d?mes?. Jei jus supantis asmuo:

 

  • Kalba ar rašo apie mirt? ar savižudyb?.
  • Aktyviai ieško b?d?, kaip nusižudyti.
  • Kalba apie beviltiškum? ar mini, kad n?ra priežas?i?, d?l kuri? verta gyventi.
  • Kalba apie tai, kad jis yra našta kitiems.
  • Kalba apie tai, kad jis ?strig?s arba ken?ia nepakeliam? skausm?.
  • Vartoja daugiau alkoholio ar narkotik?.
  • Staiga po depresijos pasijuto daug geriau.
  • Netik?tai aplanko ar paskambina žmon?ms, nor?damas atsisveikinti.
  • Tvarko paveld?jimo ar formalius reikalus.
  • Atiduoda savo vertingus daiktus kitiems.

 

Tai gali reikšti, kad jis turi min?i? apie savižudyb?.

Medžiaga

Neprivalote b?ti psichin?s sveikatos specialistu, kad pad?tum?te asmeniui, linkusiam ? savižudyb?. Klausti tiesiogiai apie savižudyb? yra teisinga, jei d?l kažko nerimaujate.

 

Atsisi?skite m?s? medžiag?, kad sužinotum?te, kaip galima pasiruošti pokalbiui apie savižudyb?. J?s? pagalba gali išgelb?ti kažkieno gyvyb?:

 

Ar turite min?i? apie savižudyb??

 

Nerimaujate d?l kažko?

Kaip galite pad?ti?

Mes norime suteikti Jums ?rankius, kuriuos naudodami gal?tum?te mums pad?ti, užmegzti pokalbius ir paskatinti kalb?ti apie savižudyb?. Nor?tume, kad ?sitrauktum?te.

NHS First Response Service (FRS) Kembridžšyre ir Piterboro mieste vis? par?, septynias dienas per savait?, 365 dienas per metus teikia pagalb?, susijusi? su psichin?s sveikatos prieži?ra, konsultacija, parama ir gydymu.

 

Paskambinus 111 ir pasirinkus 2 variant?, b?site nukreipti pas FRS nar?, kuris pasikalb?s su Jumis ir aptars dabartinius J?s? psichin?s b?kl?s poreikius.